Episodul 5 : Învierea trupurilor

descent-into-hades

Venirea cu slavă a Fiului, Parusia, va fi însoţită de învierea morţilor, de judecata finală şi de transfigurarea veşnică. În Simbolul de credinţă mărturisim credinţa în învierea morţilor : „ Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. ” ( art. 21 din Crez ). Toţi cei adormiţi vor învia, aşa cum se arată în viziunea lui Ezechiel ( XXXVII, 1-14 ). Toţi se vor bucura, astfel, de învierea lui Hristos, care a învins moartea ( I Cor. II, 8 ).

Învierea înseamnă reconstituirea trupurilor din elementele din care au fost compuse şi revenirea la viaţă prin unirea cu sufletele proprii, adică reconstituirea întreagă a persoanei umane. Învierea trupurilor, adică refacerea unităţii trupului şi sufletului pentru a primi răsplata definitivă şi intrarea vieţii corporale în slava cerească, este universală ( cf. In. V, 28 ). Nimeni nu este exclus de la această înviere, indiferent de meritele lui ( Fapte XXIV, 15 ).

În Sfânta Scriptură sunt numeroase referiri la învierea morţilor, precum : I Tes. IV, 14-17 ; Fapte XVII, 31-32 ; Isaia XXVI, 19 ; In. XI, 24-25 ; In. V, 28-29 ; Lc. XX, 35-36 ş.a .

Pentru Sfântul Apostol Pavel, argumentul învierii morţilor se bazează pe realitatea învierii lui Hristos : „ Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este înviere a morţilor ? Dacă nu este înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat. Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa voastră. Ne aflăm încă şi martori mincinoşi ai lui Dumnezeu pentru că am mărturisit împotriva lui Dumnezeu că a înviat pe Hristos, pe Care nu l-a înviat, dacă deci morţii nu înviază. Căci dacă morţii nu înviază, nici Hristos n-a înviat. Iar dacă Hristoa n-a înviat, zadarnică este credinţa voastră, sunteţi încă în păcatele voastre; Şi atunci şi cei ce au adormit în Hristos au pierit. Iar dacă nădăjduim în Hristos numai în viaţa aceasta, suntem mai de plâns decât toţi oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morţi, fiind începătură celor adormiţi. Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om şi învierea morţilor. Căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia.” ( I Cor. XV, 12-22 ).

În textele Sfintei Scripturi găsim nu numai credinţa în învierea morţilor, dar ni se spune şi cum vor fi trupurile înviate. Ele vor fi duhovniceşti, transfigurate de harul dumnezeiesc, vor fi „ făptură nouă” ( II Cor. V, 17 ). Trupul va rămâne ca substanţă materială, dar funcţiile lui exercitate de simţuri vor fi covârşite de facultăţile spiritului. De asemenea, sufletul va exista ca substanţă diferită ( de trup ) şi va participa la slava lui Dumnezeu împreună cu trupul. Trupurile înviate vor fi identice cu cele dinainte de moarte, nu-şi vor pierde fiinţa ci numai şi-o vor schimba , oamenii înviaţi se vor deosebi unii de alţii după vârstă şi gen, fără să mai aibă defectele corporale pe care le-au avut.

Trupurile înviate vor avea, deci, anumite însuşiri sau caracteristici speciale : vor fi duhovniceşti sau spirituale, nemuritoare, nestricăcioase, cereşti, pline de putere şi de slavă. Acest lucru îl evidenţiază şi Sfântul Apostol Pavel, care afirmă despre trupuri că : „ Se seamănă întru necinste, înviază întru slavă; se seamănă întru slăbiciune, înviază întru putere; se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc.” ( I Cor. XV, 43-44 ).

Trebuie menţionat şi faptul că trupurile celor păcătoşi se vor deosebi de ale celor drepţi. Şi ele vor fi nestricăcioase şi nemuritoare, dar nu vor fi pline de slavă şi putere, ci în dezarmonie cu sufletul, sensibilizate la maxim pentru chinuri şi pătrunse de o spiritualitate întunecată.

Dar şi între trupurile celor drepţi vor fi diferenţe. Fiecare va străluci în conformitate cu vrednicia sa , pentru că „ alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii şi alta strălucirea stelelor. Iar stea de stea se deosebeşte în strălucire. Aşa este şi învierea morţilor.” ( I Cor. XV, 41-42 ).

Învierea morţilor este actul creator al majestăţii şi puterii dumnezeieşti, care surpă împărăţia morţii şi adună pe toţi cei morţi împreună cu cei vii înaintea Scaunului judecăţii dumnezeieşti.

Pr. G. M.

a-heartdivider-flowers11

 

Reclame